Hans Larsen

15. desember 1823

Hans Larsen ble født på gården Kvævli i Blaker, Aurskog. Han var sønn av grårdbruker Lars Christophersen og hustru Lisbet Hansdatter (1).

20. desember 1845

Larsen får i en alder av 22 år lærebrev etter å ha gjennomført sin periode i børsemakerlære hos borger og børsemakermester Ole Wilhelmsen i Christiania. Medlærling var C.L.H. Hagen som senere endre opp som senere endte opp som den kjente børsemaker Hagen i Christiania (1).

1 september 1846

Borgerskapsbrev som børsemaker i Drammen utstedes til Hans Larsen (1).

12. september 1846

Drammen Adresse publiserer en annonse der Larsen annonserer for sine tjenester fra en adresse i Bragernes i Drammen (1).

8. april 1850

Larsen overtar et bygg på Grønland på Strømsø i Drammen. Gården var allerede innredet med smier, smelteovn og verksted og var derfor egnet som utgangspunkt for børsemakervirksomhet (1).

1859

Brukseier Otto Arnemann og børsemaker Hans Larsen stifter "Eker Skytterlag". Skytterlagets første skyteplass var på ekserserplassen på Lerbergmoen. Det første holdet var på 100 alen med 9-delt skive malt på en trelem (2).

1860

Hans Larsen stifter skytterlaget "Riflen" (1).

9. mars 1861

Børsemaker Hans Larsen innvilges patent for revolverrifle: Ved høyeste resolusjon av 28. november 1860 er det meddelt bøssemaker Hans Larsen av Drammen patent for et tidsrom av 5 år fra patentets utferdigelse (9. mars 1861) på følgende eiendommeligheter ved en av ham konstruert revolverrifle: 1) Kammerets bevegelse frem og tilbake ved hjelp av en krumtapp. 2) Kammerstykkets omdreining ved hjelp av en på samme anbrakt tender, som griper inn i en på hevarmen anbrakt kan og 3) Måten, hvorpå den på kammerstykkets forreste flate anbrakte plate er festet. (1).

1862

Stort skytterstevne arrangeres på Ladegårdsøen. Larsen blir skytterkonge med 7,5 i gjennomsnitt for 139 skudd på 250 alen (1).

10. mai 1865

Børsemaker Hans Larsen innvilges patent for kammerladnings-tennålgevær (nr I). Ved høyeste resolusjon av 21. januar 1865 er det nådigst meddelt bøssemaker Hans Larsen fra Drammen patent for et tidsrom av 10 år på et av ham konstruert såkalt kammerladnings-tennålgevær, forsåvidt kammerets åpning og lukking i samme iverksettes ved hjelp av et tannhjul eller en krumtapp, og tenn-nålen ved hjelp av et slag av geværets bane drives inn i en knallsats, som ligger inne i patronen, dog at patentet blir ugyldig, hvis patenthaveren ikke innen 2 år fra patentets utferdigelse (10. mai s. år) utøver oppfindelsen her i landet. (1).

10. mai 1865

Børsemaker Hans Larsen innvilges patent for kammerladnings-tennålgevær (nr II) (1).

10. mai 1865

Børsemaker Hans Larsen innvilges patent for kammerladnings-tennålgevær (nr III) (1).

7. oktober 1865

Børsemaker Hans Larsen innvilges patent for patron for tennstempelrifle. Ved høyeste resolusjon av 5. august 1865 er det meddelt bøssemaker Hans Larsen av Drammen patent for et tidsrom av 10 år fra patentets utferdigelse (7. oktober s.å.) på forferdigelse av patroner til tennstempelrifler, i hvilke knallsatsen er innlagt i en metallkapsel, forsynt med åpninger, gjennom hvilke ilden kan trenge inn i kruttladningen, dog at patentet blir ugyldig, hvis patenthaveren ikke innen et tidsrom av 2 år utøver oppfindelsen her i landet. (1).

7. oktober 1865

Børsemaker Hans Larsen innvilges patent for lås for treløpete geværer: Ved høyeste resolusjon av 5. august 1865 er det meddelt bøssemaker Hans Larsen av Drammen patent for et tidsrom av 10 år fra patentets utferdigelse (7. oktober s.å.) på en av ham konstruert lås til treløpete geværer, i hvilken den samme avtrekker benyttes til avfyring av hver enkelt eller samtlige haner, dog at patentet blir ugyldig, hvis patenthaveren ikke innen et tidsrom av 2 år utøver oppfindelsen her i landet. (1).

17. desember 1875

Børsemaker Hans Larsen innvilges patent for magasingevær: Ved høyeste resolusjon av 26. november 1875 ble det nådigst tilstått bøssemaker Hans Larsen av Drammen patent for 10 år på det angivne magasingevær som hele betraktet og dessuten på anvendelsen også ved geværer av annen form av følgende detaljer ved samme, dog for hver av disse med nøye henhold til den ved tegningen viste spesielle konstruksjon: 1. Vekstangarmen A med bolt G, 2. Bolten H som støtter sluttstykket, 3. Skråplanene på vektstangarmen A og haken M, 4. Sikkerhetsarmen P, som hindrer skuddløsning i utide, 5. Låsen, 6. Magasinstopperen – og således at patentet blir ugyldig såfremt oppfinnelsen ikke innen 2 år fra patentets utferdigelse (17. desember 1875) bringes til utøvelse ger i landet, samt ennvidere på betingelse av, at det offentlige, om det ønsker å benytte seg av oppfinnelsen, skal være berettiget hertil mot slik godtgjørelse til patenthaveren, som i mangel av minnelig overenskomst måtte bli bestemt av kongen. (1).

1876

"Bøssemager H. Larsens våbenudsalg" etableres i Dronningensgate 34 i Christiania. Dette var en hjørnegård av Karl Johansgate med fasaden mot Dronningensgate. Her var det også verksted for reparasjon av alle sorter våpen og fullførelse av halvfabrikata av hans patenterte tennstempelrifler (1).

25. juli 1879

Børsemaker Hans Larsen innvilges patent for ekstraktor og geværlås: Ved høyeste resolusjon av 17. juni 1879 ble det nådigst tilstått bøssemaker Hans Larsen av Drammen patent for et tidsrom på 7 år på den spesielle form og anordning av de under ansøkningens punkt IV og V angitte ekstraktor samt den under punkt VI angitte lås med henhold til vedlagte beskrivelse og tegning, dog således, at det offentlige, om det skulle ønske å benytte seg av oppfinnelsen, skal være berettiget hertil mot slik godtgjørelse til patenthaveren, som i mangel av minnelig overenskomst måtte bli bestemt av kongen, og at patentet blir ugyldig, såfremt oppfinnelsen ikke innen 2 år fra patentets utferdigelse (25. juli 1879) bringes i utøvelse her i riket. (1).

20. august 1880

Børsemaker Hans Larsen innvilges patent for hevarmmekanisme for geværer: Ved høyeste resolusjon av 20. juli 1880 ble det nådigst tilstått bøssemaker Hans Larsen av Drammen patent for et tidsrom på 7 år på den av ham angitte hevarmmekanisme for Lefaucheuxgeværer med henhold til vedlagte beskrivelse og tegning (derimot ikke på de øvrige i ansøkningen omhandlede anordninger), på betingelse av, at det offentlige, om det skulle ønske å benytte seg av oppfinnelsen, skal være berettiget hertil mot slik godtgjørelse til patenthaveren, som i mangel av minnelig overenskomst måtte bli bestemt av kongen, og at patentet blir ugyldig, såfremt oppfinnelsen ikke innen 2 år fra patentets utferdigelse (20. august 1880) bringes i utøvelse her i landet. (1).

26. januar 1883

Hans C. Larsen og Schou innvilges patent for geværlås: Ved høyeste resolusjon av 16. januar 1883 ble det nådigst tilstått Hans C. Larsen og Gunerius Ingebretsen Schou av Lüttich patent for et tidsrom på 7 år på den av dem beskrevne anordning av hevestykket for geværhanen samt på den spesielle konstruksjon av hevarmen med nøye henhold til vedlagte beskrivelse og tegning, dog således at det offentlige, om det skulle ønske å benytte seg av oppfinnelsen skal være berettiget hertil mot slik godtgjørelse til patenthaverne, som i mangel av minnelig overenskomst måtte bli bestemt av kongen og at patentet blir ugyldig, såfremt oppfinnelsen ikke innen 2 år fra patentets utferdigelse (26. januar 1883) bringes i utøvelse her i landet. (1).

7. desember 1883

Larsens riflekompani i Lüttich innvilges patent for bakladningsgevær: Ved høyeste resolusjon av 6. november 1883 ble det nådigst tilstått Larsens riflekompani i Lüttich patent for et tidsrom på 7 år på: 1. Den angitte konstruksjon av et løst patronkammer, som kan anbringes i geværkolben og der settes i forbindelse med «drivstangen» og dennes rør, ved hvilke patronene suksessivt overføres til patronkassen i geværmekanismen, slik som beskrevet. 2. De spesielle anordninger ved denne drivstang, hvorved enhver fjær, hvis hensikt å skulle være å hindre patronene fra å følge drivstangens tilbakegående bevegelse, kan unngås. 3. Den spesielle konstruksjon av sleperen, d.e. det bevegelige ledd, hvorved drivstangen forbindes med motoren i geværmekanismen med henhold til tegning og beskrivelse. 4. Den spesielle, ved tegning og beskrivelse angitte konstruksjon av det apparat «skjeen» og «oppløfteren», hvorved patronene etterhånden overføres fra det i kolben værende magasinrør og opp i geværmekanismen. 5. Den angitte anordning av «skiftenøkkelen», hvorved våpenet etter behag kan bringes til å funksjonere som enkeltlader eller som repetergevær, dog således at det offentlige, om det skulle ønske å benytte seg av oppfinnelsen skal være berettiget hertil mot slik godtgjørelse til patenthaveren, som i mangel av minnelig overenskomst måtte bli bestemt av kongen og at patentet blir ugyldig, såfremt oppfinnelsen ikke innen 2 år fra patentets utferdigelse (7. desember 1883) bringes i utøvelse her i landet. (1).

20. mai 1884

Hans Larsen innvilges patent for geværkonstruksjoner: Ved høyeste resolusjon av 10. mai 1884 ble det nådigst tilstått Hans Larsen av Drammen patent for et tidsrom på 5 år på de av han angitte 3 anordninger av stoppere (Fig. 2 og 3, Fig. 12 og 13, samt Fig. 14 og 15) for sluttstykkets tilbakegående gang ved sylindermekanismer i overensstemmelse med vedlagte tegning og beskrivelse, dog således at det offentlige, om det skulle ønske å benytte seg av oppfinnelsen, skal være berettiget hertil mot slik godtgjørelse til patenthaveren som i mangel av minnelig overenskomst måtte bli bestemt av kongen og at patentet blir ugyldig, såfremt oppfinnelsen ikke innen 2 år fra patentets utferdigelse (20. mai 1884) bringes i utøvelse her i landet. (1).

25. juni 1884

Hans Larsen innvilges patent for forbedret ekstraktor: Ved høyeste resolusjon av 5. desember 1884 ble det nådigst tilstått bøssemaker Hans Larsen av Drammen patent for et tidsrom på 7 år på de av ham konstruerte dobbeltvirkende ekstraktor i 2 deler for tennstempelrifler, slik som denne angitt ved tegning og beskrivelse, dog således at det offentlige, om det skulle ønske å benytte seg av oppfinnelsen, skal være berettiget hertil mot slik godtgjørelse til patenthaveren, som i mangel av minnelig overenskomst måtte bli bestemt av kongen, og at patentet blir ugyldig, såfremt oppfinnelsen ikke innen 2 år fra patentets utferdigelse (25. juni 1884) bringes i utøvelse her i landet. (1).

25. juni 1884

Hans Larsen innvilges patent for forbedringer ved Remingtongeværet: Ved høyeste resolusjon av 5. desember 1884 ble det nådigst tilstått bøssemaker Hans Larsen av Drammen patent for et tidsrom på 7 år på den ved tegning og beskrivelse angitte konstruksjon av en dobbelthane ved Remingtongeværet med eller uten hanegren for slaghanen samt på den beskrevne konstruksjon av en forbindelsesanordning, hvorved stopperhanen og sluttstykket samtidig kan beveges, dog således at det offentlige, om det skulle ønske å benytte seg av oppfinnelsen, skal være berettiget hertil mot slik godtgjørelse til patenthaveren, som i mangel av minnelig overenskomst måtte bli bestemt av kongen, og at patentet blir ugyldig, såfremt oppfinnelsen ikke innen 2 år fra patentets utferdigelse (25. juni 1884) bringes i utøvelse her i landet. (1).

5. desember 1884

Hans Larsen innvilges patent for geværkonstruksjoner: Ved høyeste resolusjon av 5. desember 1884 ble det nådigst tilstått bøssemaker Hans Larsen av Drammen patent for et tidsrom av 5 år på de av ham angitte konstruksjoner av håndmagasiner å påskru geværer med nøye henhold til tegning og beskrivelse, dog således at det offentlige, om det skulle ønske å benytte seg av oppfinnelsen, skal være berettiget hertil mot slik godtgjørelse til patenthaveren, som i mangel av minnelig overenskomst måtte bli bestemt av kongen, og at patentet blir ugyldig, såfremt oppfinnelsen ikke innen 2 år fra patentets utferdigelse (5. desember 1884) bringes i utøvelse her i landet. (1).

31. desember 1885

Hans Larsen innvilges patent for "Forbedringer ved repetergeværer" (1).

25. august 1886

Hans Conerlius Larsen innvilges patent for "Forbedringer ved Remingtongeværer" (1).

9. juni 1888

Hans Cornelius Larsen innvilges patent for "Forbedringer ved Remingtonrifler" (1).

24. desember 1888

Hans Cornelius Larsen innvilges patent for "Forbedring ved Remington-riflernes mekanisme" (1).

Responsive image

9. januar 1889

Hans Larsens sønn, Børsemaker Hans Cornelius Larsen, innvilges Norsk Patent Nr 1046 - Forbedringer ved remingtonrifler.

Responsive image

3. april 1889

Hans Larsens sønn, Børsemaker Hans Cornelius Larsen, innvilges Norsk Patent Nr 1144 - Forbedringer ved remingtonriflernes mekanisme.

Responsive image

3. april 1889

Hans Larsens sønn, Børsemaker Hans Cornelius Larsen, innvilges Norsk Patent Nr 1145 - Sikkerhetshane ved remingtonriflernes mekanisme.

1. desember 1900

Hans Larsen overdrar eiendommen på Grønland, med rettigheter og forpliktelser, til sin sønn, børsemaker Hans Cornelius Larsen. Hans Larsen var da 77 år, og hans kone Karen Kristine Nilsdatter var død (1).

6. januar 1907

Hans Larsen dør, 83 år gammel (1).

Kilder:

  1. Drammens Museums Årbok 1967-1973, Marquard W. Hauberbach, side 34-190
  2. Eker Skytterlag 1859-1959, side 5-7